12 februari 2018

Reactie raadsvragen PvdA door Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar


Geachte leden van de Raad, 

Het lid van de Raad, Paul Verbruggen, heeft ons bij brief van 15 januari 2018 vragen gesteld. Deze brief heeft de volgende inhoud: 

In De Rijp staat de St Jozefschool al geruime tijd leeg en vraagt al enige tijd om herbestemming. Het terrein is 3100 m2 groot met daarop nog de oude school. Uit stukken die te lezen zijn op de Website blijkt dat op 1 maart 2017 inschrijvingsbiljet onherroepelijk bod door de voorzitter van de Coöperatie Dorpsherstel u.a. te De Rijp, voor een prijs van € 335.000,00 kosten koper is uitgebracht voor deze locatie. Ondertussen is deze coöperatie verder gegaan met ontwikkelen. De plannen zijn op de website goed weergegeven, zo ook een verslag van een ontmoeting met een lid van het college en de coöperatie. Het geheel roept bij de fractie van de PvdA een aantal vragen op:

1. Wat is de boekwaarde van de locatie St Jozefschool? 

2. Wat is de taxatiewaarde van deze locatie en wat is de datum van taxatie? 

3. Als er geen recente taxatie is gedaan, hoe is het college tot een reële waardebepaling gekomen? 

4. Hoe is de aanbesteding bij inschrijving vormgegeven geweest? 

5. Welke andere biedingen waren er nog meer voor deze locatie? 

6. Hoe wordt volgens het college tegemoetgekomen aan de uitgangspunten uit de Ontwikkelvisie herontwikkelingslocaties Graft - de Rijp 2014 voor de locatie St. Jozefschool? 

7. Op welke punten staat het college afwijkingen van deze ontwikkelvisie toe en waarom? 

8. Op welke wijze wordt tegemoetgekomen aan bevindingen uit het verkeersonderzoek van de Grontmij uit 2014? 

9. In de gemeenteraad Graft De Rijp is in december 2014 een onderzoek gevraagd en toegezegd naar een tweede verbinding vanaf het Wollandje met de locatie Jozefschool. Welke aspecten zijn onderzocht wat is de uitkomsten van dit onderzoek? 

10. Waarom is het college akkoord gegaan met uitstel van betaling? Er was tenslotte een onherroepelijk bod uitgebracht? 

11. Op welke gronden heeft het college besloten de coöperatie te ondersteunen in de subsidieaanvraag bij de provincie? Wat zijn hiervan de resultaten? 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 42 van het Reglement van Orde voor vergaderingen van de raad, beantwoorden wij de gestelde vragen als volgt. 

1. De boekwaarde van de Jozefschool bedraagt per 1 januari 2018 € 250.355. 

2. De laatste taxatiewaarde bedroeg € 230.000,- en dateert van 19 augustus 2016 (13 woningen, waarvan 4 sociaal categorie 2). Los van deze taxatie zal er sowieso op basis van het uiteindelijke plan een actuele taxatie uitgevoerd worden 

3. Zie antwoord vraag 2. Hieraan moet worden toegevoegd dat een beoordeling van een plan niet alleen op financiële overwegingen wordt gebaseerd. Ruimtelijke kwaliteiten en de duurzaamheidsambitie zijn tevens factoren die nadrukkelijk in de beoordeling betrokken worden. 

4. Het uitgangspunt was om de locatie (net als de locatie Tweemaster-Boeijerstraat) in de markt te zetten, maar gezien het verzoek van de Stichting Dorpsherstel heeft het college gemeend dit burgerinitiatief een kans te geven. 

5. Zie onder 4. 

6. Het initiatief is getoetst aan de uitgangspunten van de Ontwikkelvisie en voldoet daar aan. Wel vindt met de stichting nog overleg plaats over het parkeren en de ontsluiting. 

7. Uitgangspunt is de Ontwikkelvisie; mocht er in de ogen van het college reden zijn om af te wijken dan zal dit aan uw raad worden voorgelegd. 

8. Het overleg over de ontsluiting en het parkeren is nog niet afgerond. De bevindingen van het rapport van de Grontmij worden bij deze overleggen betrokken. 

9. Het overleg over de ontsluiting en het parkeren is nog niet afgerond. In deze fase is dan ook geen uitspraak te doen over een eventuele tweede ontsluiting vanaf het Wollandje.. 

10. Het college heeft nog geen besluit genomen over de bieding van de Stichting, waarin onder meer een voorstel is opgenomen voor latere levering en dus ook latere betaling. 

11. Over de ondersteuning van de subsidieaanvraag bij de provincie door de Stichting is door het college nog geen besluit genomen. Een besluit hierover is pas aan de orde als eerst een besluit is genomen over de bieding. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar, 

P.M. Bruinooge, burgemeester. 

W. van Twuijver, secretaris.

In de media

12 oktober 2018 |
Algemeen Jozefschool Reacties 

Dat senioren kritisch zijn op plannen die hen raken en op willen komen voor hun belangen is hun goed recht. In iedere discussie – zo nu ook met de heer Epskamp van SPA - is het echter belangrijk om uit te gaan van de juiste informatie. Anders kan het verworden tot stemmingmakerij of het verspreiden van ‘fake news’ en dat is wat niemand wil. Graag geeft Dorpsherstel De Rijp daarom de feiten over het plan Jozefschool in relatie tot de geuite kritiek.

Lees verder

25 mei 2018 |
Algemeen Jozefschool 

Voor de herontwikkeling van de locatie St. Jozefschool in De Rijp heeft de coöperatie Dorpsherstel een plan ontwikkeld met lokale initiatiefnemers. Het initiatiefplan is inmiddels ingediend. Momenteel wordt ambtelijk het advies voorbereid voor het college. 

Geconcludeerd kan worden dat er bij de direct betrokkenen veel draagvlak is voor de plannen van de coöperatie Dorpsherstel met betrekking tot de invulling van de locatie Jozefschool. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat een ruime meerderheid van de buurt tegen een tweede ontsluiting is, ongeacht de situering aan de noord- of zuidzijde.

Klik hier om het resultaat van de enquete te zien.

Lees verder

13 december 2017 |
Algemeen Jozefschool 

De Rijp – Ruim 30 leden – merendeel geïnteresseerde kopers – kwamen afgelopen woensdag naar de informatiebijeenkomst van Coöperatie Dorpsherstel De Rijp. Die presenteerde het definitieve stedenbouwkundig plan voor nieuwbouw op het voormalig terrein van de Jozefschool..

Lees verder