04 maart 2018

CDA Alkmaar - Motie: Burgerinitiatief oude dorpskern De Rijp.


De raad van de gemeente Alkmaar in vergadering bijeen op 15 maart 2018.

Constaterende dat:

-       na het realiseren van de brede school in De Rijp is de St. Jozefschool in de Kerkstraat te De Rijp leeg  komen te staan.

-       het terrein van de St. Jozefschool gelegen is in de oude dorpskern van De Rijp.

-       de oude dorpskern van De Rijp beschermd dorpsgezicht is.

-       de bewoners van de Kerstraat en naastgelegen buurtjes mee willen denken met de invulling van het terrein van de St. Jozefschool.

 

-       de bewoners van de Kerkstraat, naastgelegen buurtjes en andere bewoners uit De Rijp een coöperatie  zonder winstoogmerk hebben opgericht en onderzoek hebben gedaan naar een verantwoorde invulling van het terrein St. Jozefschool.

-       de Coöperatie Dorpsherstel De Rijp ver gevorderd is in gesprek met de gemeente Alkmaar over het in ontwikkeling brengen van woningen die aansluiten bij het beschermd dorpsgezicht van De Rijp op het terrein van de St. Jozefschool.

-       een concreet woningbouwplan door de coöperatie Dorpsherstel De Rijp ingediend bij de gemeente Alkmaar nu daar ter bespreking ligt.

-       in het woningbouwplan 30% sociale woningbouw onderdeel is van het bouwplan en dat parkeren op eigen terrein plaatsvindt.

-       de besprekingen tussen coöperatie Dorpsherstel De Rijp en de gemeente Alkmaar vast loopt over een onderzoek naar een brug die aansluit tussen Kerkstraat en Wollandje.

Overwegende dat:

-       door het koppelen van het bouwplan St. Jozefschool aan een onderzoek naar de noodzaak van een ontsluitingsbrug dusdanige vertraging veroorzaakt bij het woningbouwplan dat realisatie van het woningbouwplan in gevaar komt.

-       dat bewoners van de Kerkstraat verenigd in de buurtvereniging Hondenwagens Stapvoets door middel van een brief aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt hebben dat een brug ter ontsluiting van het bouwplan overbodig is.

-       dat de coöperatie Dorpsherstel De Rijp in nauw overleg met de buurtvereniging Hondenwagens Stapvoets, bouwplan en ontsluitingsbrug heeft besproken en tot consensus zijn gekomen.   

-       aansluiting van de Kerkstraat (5 meter breed zonder stoep) met het Wollandje voetgangers en fietsers in gevaar brengt.

Verzoekt het college:

-       om in overleg te gaan met de coöperatie Dorpsherstel De Rijp en zodoende  uit de impasse te komen.

-       om daarnaast ook met de buurtvereniging Hondenwagens Stapvoets in gesprek te gaan als directe belang hebbende bij veranderingen in hun buurt en deze veranderingen mee te laten wegen bij de besluitvorming.

-        en gaat over tot de orde van de dag.

Alkmaar, 15 maart 2018

De indiener:

CDA   Alkmaar       

In de media

12 oktober 2018 |
Algemeen Jozefschool Reacties 

Dat senioren kritisch zijn op plannen die hen raken en op willen komen voor hun belangen is hun goed recht. In iedere discussie – zo nu ook met de heer Epskamp van SPA - is het echter belangrijk om uit te gaan van de juiste informatie. Anders kan het verworden tot stemmingmakerij of het verspreiden van ‘fake news’ en dat is wat niemand wil. Graag geeft Dorpsherstel De Rijp daarom de feiten over het plan Jozefschool in relatie tot de geuite kritiek.

Lees verder

25 mei 2018 |
Algemeen Jozefschool 

Voor de herontwikkeling van de locatie St. Jozefschool in De Rijp heeft de coöperatie Dorpsherstel een plan ontwikkeld met lokale initiatiefnemers. Het initiatiefplan is inmiddels ingediend. Momenteel wordt ambtelijk het advies voorbereid voor het college. 

Geconcludeerd kan worden dat er bij de direct betrokkenen veel draagvlak is voor de plannen van de coöperatie Dorpsherstel met betrekking tot de invulling van de locatie Jozefschool. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat een ruime meerderheid van de buurt tegen een tweede ontsluiting is, ongeacht de situering aan de noord- of zuidzijde.

Klik hier om het resultaat van de enquete te zien.

Lees verder

13 december 2017 |
Algemeen Jozefschool 

De Rijp – Ruim 30 leden – merendeel geïnteresseerde kopers – kwamen afgelopen woensdag naar de informatiebijeenkomst van Coöperatie Dorpsherstel De Rijp. Die presenteerde het definitieve stedenbouwkundig plan voor nieuwbouw op het voormalig terrein van de Jozefschool..

Lees verder